Laugsskrå – laugets vedtægter

LAUGSSKRAA

§ 1 Sammenslutningens navn er ”Skjolderlauget”, stiftet 31. marts 1948

§ 2 Laugets formål er, at samle trofaste medlemmer af Roklubben Skjold til vedligeholdelse af kammeratskabet, og til støtte for Skjold økonomisk og på anden måde.

§ 3 Som medlemmer kan optages ethvert medlem af Roklubben Skjold med mindst 1 års aktivt medlemskab.

Nye medlemmer kan optages endeligt på førstkommende ordinære generalforsamling efter forslag af Laugsrådet.

Undtagelsesvis og i begrænset omfang, kan optages særligt interesserede tidligere medlemmer af Skjold samt gode venner af Skjold.

§ 4 Kontingentet er mindst kr. 100,00 årligt, der betales inden udgangen af april måned.

Udeladelse af betaling i to på hinanden følgende år er eksklusionsgrund.

§ 5 Lauget ledes af et Laugsråd på 6 medlemmer, nemlig Oldermanden, Skatmester, Skriver og 3 Bisiddere. Medlemmer af Roklubben Skjolds bestyrelse kan ikke indvælges i Laugsrådet. Rådets medlemmer vælges på 2 år, således at 3 afgår det ene år og tre det næste.

§ 5a Tegning af Lauget

Lauget tegnes af Oldermanden og Skatmesteren i forening.

§ 6 Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed, og den alene kan træffe beslutninger om anvendelse af Laugets midler, bortset fra almindelige driftsudgifter.

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af 1. kvartal, og indkaldes med mindst otte dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til Laugsrådet inden den 15. januar.

På generalforsamlingen skal foretages:

  1. Oldermandens beretning
  2. Skatmesteren aflægger det reviderede regnskab
  3. Behandling af eventuelle forslag
  4. Valg til Laugsrådet. Genvalg kan finde sted.
  5. Valg af 1 posekigger
  6. Optagelse af nye medlemmer
  7. Eventuelt

Laugsrådet kan med 14 dages skriftlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det påkrævet, og skal gøre det, såfremt 1/3 af medlemmerne kræver det og indsender dagsorden.

§ 7 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Enhver skal personligt afgive sin stemme.

§ Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 Lauget kan kun opløses på en generalforsamling, når mindst ¾ af samtlige laugsmedlemmer stemmer derfor. Ved opløsning tilfalder Laugets midler Roklubben Skjolds Fond.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den  24. marts 2017 som en revision af vedtægten vedtaget på den konstituerende generalforsamling 31. marts 1948.