Vedtægter for Roklubben Skjold

§ 1. Navn

Klubbens navn er Roklubben Skjold.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme rosporten, gennem tilbud til medlemmerne om mulighed for at dyrke roning i rosæsonen, mulighed for at dyrke anden idræt uden for rosæsonen og i øvrigt gennem mulighed for social klubaktivitet.

§ 3. Hjemsted

Klubbens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 4. Medlemmer

1. Bestyrelsen kan optage enhver mand eller kvinde som aktivt eller passivt medlem.
2. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5. Indmeldelse mv.

1. Begæring om medlemskab sker ved aflevering af korrekt udfyldt indmeldelsesblanket til bestyrelsen og betaling af kontingent for den løbende kontingentperiode samt for den efterfølgende fulde kontingentperiode, jf. § 6, stk. 1. For unge under 18 år kræver indmeldelse forældres eller værges skriftlige accept.

2. Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

3. Kvittering for indbetalt kontingent skal fremvises inden påbegyndelse af roinstruktion.

4. Nye medlemmer må ikke deltage i instruktion på vandet eller i øvrigt på anden måde bruge klubbens bådmateriel, før disse har forevist gyldigt svømmebevis for tilbagelægning af de krævede distancer for henholdsvis robåd og kajak.

5. Bestyrelsen fastsætter svømmedistancerne, jf. stk. 4.

§ 6. Kontingent

1. Den ordinære generalforsamling fastsætter på forslag fra bestyrelsen kontingentet for det kommende år. Kontingentet, der betales kvartalsvis forud, reguleres på grundlag af seneste forbrugerprisindeks og med virkning fra 1. kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

2. Aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, betaler det af den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent.

3. Aktive medlemmer under 25 år betaler 1/2 af det i medfør af stk. 1 fastsatte kontingent. Beløbet rundes op til nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

4. Aktive medlemmer, der har nået gældende folkepensionsalder, betaler 3/4 af det i medfør af stk. 1 fastsatte kontingent. Beløbet rundes op til nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

5. Passive medlemmer betaler 1/4 af det i medfør af stk. 1 fastsatte kontingent. Beløbet rundes op til nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

6. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

7. Bestyrelsen kan bevilge nedsættelse eller henstand med betaling af kontingent, når vægtige grunde taler herfor. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen. Nedsættelse eller henstand med betaling af kontingent gives for maksimum ét år ad gangen.

8. Den ordinære generalforsamling kan efter forslag fra bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal, ændre kontingentsatserne i stk. 1-5.

9. Generalforsamlingen kan, på forslag fra bestyrelsen beslutte indkrævning af 1 måneds ekstra kontingent.

10. Et medlem, der er 2 måneder i restance med kontingentindbetaling, kan af bestyrelsen udelukkes fra klubben. Genoptagelse af medlemskabet kan først finde sted, når restancen og nyt indskud er betalt.

11. Et medlem der er udelukket på grund af kontingentrestance, har pligt til at betale kontingent til og med det tidligste tidspunkt for udmeldelse, jf. § 7.

§ 7. Udmeldelse

Skriftlig udmeldelse kan ske med udgangen af et kvartal. Udmeldelse skal for at være gyldig være bestyrelsen i hænde senest den 10. i den sidste måned i det pågældende kvartal.

§ 8. Passivt medlemskab

Passive medlemmer må ikke benytte klubbens bådmateriel og udstyr og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 9. Overgang til passivt medlemskab

1. Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan ske ved skriftlig anmodning til bestyrelsen og med samme varsel som fastsat i § 7.

2. Overgang til passivt medlemskab alene for vintermånederne kan ikke finde sted.

§ 10. Medlemsbegrænsning

1. Bestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, stoppe for tilgang af aktive og passive medlemmer.

2. Muligheden for overgang fra aktivt til passivt medlemskab, jf. § 9, berøres ikke af bestemmelsen i stk. 1.

§ 11. Reglementer mv.

1. Bestyrelsen udarbejder klubreglement, roreglement og andre bestemmelser vedrørende klubbens drift og aktiviteter.

2. Reglementer og bestemmelser i medfør af stk.1, samt ændringer heri publiceres på klubbens hjemmeside og gengives i klubbens medlemsblad.

§ 12. Karantæne og eksklusion

1. Et medlem, som overtræder klubben vedtægter og reglementer eller bestemmelser og anvisninger fra bestyrelsen, kan idømmes karantæne fra klubben eller klubbens materiel i et nærmere bestemt tidsrum.

2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder klubben eller dens formål, herunder ved grov eller gentagen overtrædelse af de i § 11 omhandlede bestemmelser mv.

3. Beslutning om eksklusion kan indbringes for den førstkommende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har ret til at møde frem og tage ordet, dog uden stemmeret.

4. Indbringes beslutning om eksklusion for generalforsamlingen, jf. stk. 3, træffer generalforsamlingen afgørelse ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 13. Bestyrelse og revision

1. Klubben ledes af en bestyrelse på 6 – 12 medlemmer, hvoraf flertallet skal være aktive medlemmer.

2. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges samlet af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3. Generalforsamlingen kan endvidere vælge indtil 3 suppleanter.

4. Bestyrelsen konstituerer sig med den af generalforsamlingen valgte formand og de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer. Ud over formanden skal bestyrelsen bestå af: Næstformand, kasserer, sekretær, rochef og kajakchef.

5. I tilfælde af vakance i årets løb, indtræder eventuelle suppleanter i bestyrelsen.

6. Er der ikke valgt suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste valg.

7. Ved vakancer, hvor bestyrelsen reduceres til færre end 6 personer, og bestyrelsen ikke kan suppleres med suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer.

8. Bliver formandsposten vakant, skal bestyrelsen senest 4 uger herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand, uanset at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke er reduceret til færre end 6, jf. stk. 7.

9. Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden, næstformanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden, er til stede.

10. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden, eller i dennes fravær, næstformanden to stemmer.

11. Klubbens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Bliver en af revisorposterne vakant, udpeger den tilbageværende revisor en anden til dennes post.

§ 14. Tegning af klubben

1. Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

2. Ved køb og salg af fast ejendom og pantsætning heraf skal forslag fra bestyrelsen herom forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse. Til godkendelse kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer har stemt for bestyrelsens forslag.

§ 15. Roklubben Skjolds Fond

1. Til Roklubben Skjolds Fond overføres årligt et beløb, der fastsættes af den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

§ 16. Udvalg mv.

1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Sådanne udvalg kan sammensættes enten af bestyrelsen eller på et medlemsmøde. Sammensætning af nedsatte udvalg meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside og i medlemsbladet.

2. Udvalgenes arbejde sker under ansvar over for bestyrelsen og inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.

§ 17. Regnskabsåret

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 18. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 8 ugers skriftligt varsel. Kravet om skriftlighed kan opfyldes ved afsendelse af e-mail til de af klubbens medlemmer, for hvem emailadressen er kendt for bestyrelsen. Anvendes e-mail ved indkaldelse af generalforsamlingen, skal oplysning om generalforsamlingens afholdelse senest samtidig publiceres på klubbens hjemmeside, ved opslag i klubhuset samt ved brev til de medlemmer, som ikke har en af bestyrelsen kendt emailadresse.

3. Indkaldelse til generalforsamling skal ledsages af en dagsorden. Ved ordinær generalforsamling skal indkaldelsen tillige ledsages af klubbens reviderede årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget for det igangværende år samt forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling til behandling af vedtægtsændringer, skal ledsages af et eksemplar af de gældende vedtægter samt de foreslåede ændringer.

4. Medlemmer i kontingentrestance har ikke adgang til generalforsamlingen, med mindre restancen skyldes en af bestyrelsen bevilget henstand med kontingentbetalingen, jf. § 6, stk. 7.

5. Alene aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i vedtægterne.

7. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål om generalforsamlingens afholdelse og beslutninger.

8. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis dirigenten bestemmer det, eller det vedtages af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 19. Ordinær generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår
5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
6. Kontingentfastsættelse for indeværende regnskabsår
7. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse
8. Fastsættelse af beløb til overførsel til Roklubben Skjolds Fond
9. Valg af Roklubben Skjolds bestyrelse
10. Valg af Roklubben Skjolds revisorer
11. Valg af medlemmer til Roklubben Skjolds Fond, jf. Fondens vedtægter
12. Valg af Roklubben Skjolds Fonds revisorer, jf. Fondens vedtægter
13. Eventuelt.

§ 20. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, og skal indkaldes, når mindst
25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af det ønskede forhandlingstema. Forhandlingstemaet optages på dagsordenen.

§ 21. Forslag fra medlemmer, vedtægtsændringer

1. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen inden 31. januar.

2. Gyldighed af vedtægtsændringer, bortset fra ændring af kontingentsatser i henhold til § 6, kræver vedtagelse på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med ikke over 4 ugers mellemrum. Den anden generalforsamling kan ikke ændre beslutninger, der er truffet på den første generalforsamling, men alene bekræfte eller forkaste disse.

§ 22. Klubbens ophævelse

1. Klubbens ophævelse kræver enstemmig vedtagelse på en generalforsamling.

2. Ophæves klubben, anvendes et eventuelt overskud efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det, der fremgår af klubbens vedtægter.

Roklubben Skjolds vedtægter